Archive

2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2022 р.

Title page

Content

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Bondar V. T.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Havrychenko D. G.

Hrycko R. Yu., Furtak I. I., Hrycko O. M.

Zvirych V. V.

Kononenko I. A.

Kokhalyk Kh. M.

Kuzmych A. V.

Kucher V. A., Mashovets O. A.

Marenichenko V. V., Dobryansky A. V.

Tereshkevych H. T. (s. Diogena)

Tsymbal B. M.

Shimko O. R.

PUBLIC SERVICE

Sorokina N. G.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY AND PROTECTION OF PUBLIC ORDER

Morochov O. O.

Romanyuk V. A., Starodubtsev S. O., Dragan Y. A., Koskin O. O.

CURRENT ISSUES IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

Moshenets O. V.

Poliakova O. V., Shestakovska T. L., Basenko K. O.

Yarovoi T. S., Dabizha V. V

Vakulyuk V. V.

Babiak O. V.

Vivsiannyk O. M.

Serdiuk O. I., Sytnyk A. P., Chorna А. S.