Archive

2024 1        
2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3, 2023 р.

Title page

Content

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Tsisinska O. B., Podolchak N. Yu.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Anishchenko M. A.

Vasyliev P. O.

Dyvnych H. A.

Кorneva O. S.

Kotov I. V.

Kreidenko V. V., Hryhorovych L. S.

Tseluiko O. І., Biriukov A. V.

LOCAL SELF-GOVERNMENT

Kavylin O. А.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY AND PROTECTION OF PUBLIC ORDER

Bondar V. T.

Dakal A. V., Moskalenko S. О.

CURRENT PROBLEMS IN THE SPHERE OF PUBLIC

Anisimov V. O.

Vozovyk O. O.

Angel A. A.

Rusenko N. V.

Khozhylo I. I., Lypovska N. A.

Hornyk V. G., Masyk-Besova M. Z., Yevmeshkina O. L.

Yarovoi T. S., Bondarenko O. H.

Starovoitov D. F.

Portnoy Ye. V.

Yeretin Yu. A.

Lutsyuk A. V.

Maistrenko K. M., Kalina I. I.

Shestakovska T. L.

Shchur N. O.

T. M. Derun

Hbur Z. V.

Solovey S. V.

Koshova S. P.

Bobos O. L.