Archive

2024 1        
2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2021 р.

Title page

Content

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Zvirych V. V.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Behal L. A.

Vozna Yu. I.

Kozhushko S. P., Kliuchnyk R. M.

Korol V. M.

Melnyk K. V.

Perzhun V. V.

Yaroshenko M. S.

LOCAL SELF-GOVERNMENT

Bielikh I. V.

Nadezhdenko A. О., Kamardina Yu. V.

Shershnova O. V., Bondar V. D., Yakunina K. I.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY AND PROTECTION OF PUBLIC ORDER

Lunov О. Yu., Bezdolnyi D. V.

Shcherbyna S. S.