Archive

2024 1        
2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2021 р.

Title page

Content

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Bielikh I. V.

Yershova N. H.

Korniievskyi S. V.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Yu. M. Atamanchuk

Havrysh A. M.

Domin M. V.

Kotliar L. I.

Kunytska-Iliash M. V.

Menska O. A.

Polozheshna I. V.

Kharchenko T. O.

PUBLIC SERVICE

Lysenko O. O.

LOCAL SELF-GOVERNMENT

Vasynova N. S.

Khrykov Ye. M.

Khrykov Ye. M., Kravchenko O. I., Vasynova N. S.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY AND PROTECTION OF PUBLIC ORDER

Kovalov I. V., Volobuiev R. V.

Furdyk V. D.

Tsevelyov O. Ye., Boky Yu. H., Viter D. V.

CURRENT ISSUES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Masliak M. I.

Kononenko I. A.

Merzlyak A., Boklag V., Vikhort Iu.

Ovramets V.

Shestakovska T.

Kolosovska I.

Kharchenko O.

Shevchuk O.

Voitsitska К.

Marhasova V., Rudenko O.