Archive

2024 1        
2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3, 2022 р.

Title page

Content

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Lesyk O. V., Todorova O. L., Kuspliak I. S.

Nahuliak A. O.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Anishchenko M. А.

Hanushchyn S. N.

Dabizha V. V.

Isaeva S. O.

Kaminska V. V.

Olshanska O. S.

Popadynets I. R.

Tsymbal B. M.

PUBLIC SERVICE

Dorosh I. M., Dorosh O. I.

Companets O. I.

LOCAL SELF-GOVERNMENT

Dynnyk I. P.

Oleshko A. A., Pavliuk K. М.

CURRENT ISSUES IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION

Marhasova V. H.

Shpak Yu. V., Sergiienko L. V.

Shcherbak V.

Shestakovska T., Pronko A.

Telendii A. А.

Selyutin S. T., Stakh A. Yu.

Korchak N. M.

Smyrnov I. M.