Archive

2024 1        
2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2022 р.

Title page

Content

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Hrushchynska N. M.

Lesyk O. V., Todorova O. L.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Akhmedova O. O.

Babiak O. V.

Borshchevskyi V. V., Vasylytsia O. B., Matvieiev Ye. E.

Kichera N. M.

Kravchenko L. A.

Marusenko A. V.

Plaksa V. I.

Popadinets I. R.

Rybkina S. O.

Savchenko O. S.

Sahachko Y. M., Bogomolova K. S.

Samoilenko O. O.

Yakaytis I. В., Shestakovska T. L., Shulga N. D.

PUBLIC SERVICE

Zvirych V. V., Yakubiv V. M.

Companets O. I.

Shupta І. M.

LOCAL SELF-GOVERNMENT

Dynnyk I. P.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY AND PROTECTION OF PUBLIC ORDER

Inozemtseva O. B., Ruzhanskyj O. B.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Shestakovska T. L., Yarovyi T. S.