Archive

2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 4, 2019 р.

Title page

Content

PUBLIC ADMINISTRATION THEORY AND HISTORY

Boyko О. P.

Venher I. O.

Gandziuk K. A.

Durman O. L.

Ihnatenko O. S.

Konyukh Ya. O.

Maltseva A. M.

Shkurat I. V.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Alwan Amro

Balabukha K. Ye.

Balinskyi V. V.

Barzylovych A. D.

Bohdanov S. H.

Volotko E. V.

Gibadullin А. V.

Durman M. O.

Zaporozhets T. V.

Ishchenko M. I., Mishchuk Ye. V., Sopilka M. O.

Kovalivska S. V.

Kozachenko Yu. P.

Kravchenko T. V.

Lysenko V. V.

Lukin S. Yu.

Marianenko H. I.

Misiukevych L. O.

Naboka К. О.

Orlova N. S.

Pautov V. O.

Polkovnikova N. O.

Solonnikova I. M.

Tereshkevych H. T.

Tereshchenko D. А.

Khmyrov I. M.

Chernikov D. O.

Shkrabak I. V., Nikulchev M. O.

PUBLIC SERVICE

Borovska A. V.

Larina N. B.

Storozhev R. I.

LOCAL GOVERNMENT

Zasrozhnikova I. V., Samofalov D. V.

Malookyi V. A.

Shynkovych A. V.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PUBLIC SECURITY AND PUBLIC ORDER

Bazarko I. M.

Hontar Z. H.

Domaratskyy M. B.

Meiko O. V.

Petik A. V., Honcharov Ye. I.

Serohina N. O.

Tsevelov O. Ye.

Shvydkyi Ya. Yu.