Archive

2024 1        
2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2024 р.

Title page

Content

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Nyniuk I. I., Nyniuk M. A.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Akimov А. V.

Bondarenko O. H.

Vaskiv S. V.

Vivsiannyk O. М.

Vozniakovska K. A., Baryakhtar M. I.

Holovko K.O.

Dynnyk I. P.

Kazyuk Y. М., Kuybida V. S., Hanushchak Y. І.

Koval G. V., Volikova M. M.

Lomakin A. M.

Mamatova T. V., Shkurat I. V.

Matiienko V. L.

Khanina O. І.

PUBLIC SERVICE

Lazor O. D., Lazor O. Ya., Yunyk I. G.

Yarmystyi M. M.

LOCAL SELF-GOVERNMENT

Kavylin O. А.

CURRENT PROBLEMS IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION

Rudenko O. M.

Berezka N. O.

Okhonko S. M.

Tereshchuk O. D., Kryvoshlykov S. F.

Dmytrova O. S., Honcharova K. H., Karpova K. V.

Yarovoi T. S.

Bobos O. L., Maistrenko K. M.

Farmkhaus P. R.